Typy zleceń

Zlecenie PKC

Zlecenie bez limitu ceny, po każdej cenie, może być wprowadzone w każdej fazie sesji z wyjątkiem fazy interwencji animatora oraz dogrywki. Zlecenie do natychmiastowego wykonania jest realizowane po kolejnych limitach przeciwstawnych oczekujących zleceń. Jeżeli zlecenie nie może być wykonane w całości, papier ulega zamrożeniu, a zlecenie zostaje odrzucone w momencie rozpoczęcia procesu równoważenia.
 

Zlecenie PCRO

Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie. Przyjmowane jest wyłącznie w fazie przyjmowania zleceń przed otwarciem (zamknięciem w systemie notowań ciągłych) oraz w trakcie równoważenia papieru. Realizowane jest po cenie równej kursowi otwarcia (zamknięcia). Niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi otwarcia (zamknięcia).
 

Zlecenie PCR

Zlecenie po cenie rynkowej. Może zostać wprowadzone do systemu giełdowego tylko w czasie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważeń rynku. W chwili jego przyjęcia do systemu centralnego co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne z limitem ceny musi oczekiwać na realizację. Zlecenie maklerskie po cenie rynkowej realizuje się po cenie pierwszego napotkanego zlecenia przeciwstawnego. Niezrealizowana część zlecenia PCR pozostaje w arkuszu jako zlecenie z limitem równym cenie ostatniej realizacji.
 

Zlecenie stop

Zlecenie posiada dwa limity ceny: limit aktywacji oraz limit zlecenia/warunek PKC. Limit aktywacji musi być równy lub w przypadku zleceń kupna niższy, a przy zleceniach sprzedaży wyższy od limitu zlecenia. Zlecenie maklerskie typu Stop jest ujawniane w arkuszu zleceń w czasie notowań ciągłych (w fazie przyjmowania zleceń przed otwarciem), pod warunkiem że kurs ostatniej transakcji (Teoretyczny Kurs Otwarcia) jest w przypadku zlecenia kupna wyższy lub równy, a w przypadku zlecenia sprzedaży niższy lub równy od limitu ujawnienia.

Zlecenie z ilością minimalną WMin

Warunek ten może występować tylko w trakcie trwania notowań ciągłych. Określa minimalną ilość papierów, która musi być kupiona lub sprzedana natychmiast po wprowadzeniu, pozostała niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu. W sytuacji gdy warunek nie może zostać spełniony, zlecenie jest automatycznie anulowane.

Zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej WUJ

Zlecenie mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach sesji z wyjątkiem fazy interwencji animatora. Wielkość ujawniana nie może być mniejsza niż 100 jednostek transakcyjnych. Zlecenie umieszczane jest w arkuszu zleceń w „porcjach” równych wolumenowi ujawnianemu. Kolejna część zlecenia jest ujawniana dopiero po zrealizowaniu poprzedniej ujawnionej części zlecenia.

Zlecenie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj WuA

Zlecenie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki lub notowań ciągłych bez okresów równoważenia. Zlecenie z takim warunkiem jest wykonywane w całości lub nie jest realizowane w ogóle. Jeżeli zlecenie nie może zostać wykonane w całości, zostaje usunięte przez system.