Lekcja 4

Siła relatywna.

Rachunek siły relatywnej jest jednym z najważniejszych narzędzi, z jakich może skorzystać inwestor. Zasadniczym celem każdego inwestora jest osiągnięcie wyników lepszych od średniej rynkowej. Najlepszym sposobem sprawdzenia danego papieru wartościowego jest ocena jego zachowania w stosunku do średniej rynkowej. Na polskim rynku giełdowym średnią rynkową jest indeks WIG. Można podać następujący przykład. Papier wartościowy notowany jest na poziomie 150 zł za akcję, a indeks WIG ma wartość 20000 punktów. W celu określenia, jak zachowuje się  spółka w stosunku do WIG, należy podzielić jej kurs przez wartość indeksu, a następnie sporządzić typowy wykres punktowo-symboliczny dla otrzymanych wyników. Ponieważ otrzymane wyniki będą ułamkowe, należy pomnożyć je przez 10000. Otrzymanymi w ten sposób liczbami całkowitymi łatwiej posługiwać się w rysowaniu wykresów. Wynikiem z dzielenia (i mnożenia) jest liczba 75. Liczbę tą należy umieścić na wykresie w podobny sposób, jakby była to cena akcji. Dokonując założenia, że po tygodniu wartość WIG spadła do 19000 punktów, a cena akcji obniżyła się do 148 zł, ponownie wykonano obliczenia – wynik to liczba 78.  
W podanym przykładzie kurs spadł z 150 zł do 148 zł, indeks WIG obniżył się z 20000 do 19000, a siła relatywna wzrosła o 4% - z 75 do 78. Można więc sądzić, że kurs spadł tylko dlatego, że średnie notowania na całym rynku obniżyły się. 
Wykresy siły relatywnej, uaktualniane tylko raz w tygodniu, mają niezwykle długoterminowy charakter, a ich formacje trwają od 2 do 2,5 roku. Nie generują one sygnałów zbyt często, lecz jeśli sygnał już się pojawi, należy wziąć go pod uwagę. Często rynek znajduje się w sytuacji, w której inwestowanie należy odłożyć na później. Wówczas siła relatywna staje się pomocna, ponieważ pokazuje spółki, które zachowują się lepiej od średniej rynkowej. Kiedy sytuacja na rynku poprawi się, dysponowanie listą „dobrych” spółek może być bardzo przydatne.
Obliczenia siły relatywnej są pomocne, kiedy wybiera się papiery wartościowe bardzo podobne do siebie. Najlepszym wyborem będzie spółka z dodatnią siłą relatywną na wykresie, bowiem papiery z taką właśnie siłą zachowują się korzystniej.
Dokonując nowych inwestycji najlepiej jest wybrać spółki z wykresem siły relatywnej, który stał się dodatni w okresie od ostatnich sześciu miesięcy do roku. Pozwala to prognozować, że dany papier wartościowy ma przed sobą długi okres wzrostu. Papiery wartościowe, których siły relatywne  były dodatnie przez dłuższy okres, mogą być bliskie zmiany na wskazania negatywne. 
 
Warto jeszcze dodać, że interpretacja siły jako dodatniej lub ujemnej nie jest tak oczywista, jakby się wydawało. Niektóre papiery wartościowe są tak silne, że wykres ich siły podąża w górę w kolumnie X bez żadnego odwrócenia. Gdy wartości siły relatywnej wykreślają wysokiej kolumnę X, kurs danego papieru wartościowego musiałby się całkowicie załamać, aby z dodatniej siła stała się ujemną osiągając poziom poprzedniego dna. W takim przypadku pierwsze trzykratkowe odwrócenie będzie nazywać się negatywnym. Podobne założenie należy poczynić, kiedy ze silnego spadku i długiej kolumną O nastąpi pierwsze trzykratkowe odwrócenie - będzie to sygnał zmiany siły z negatywnej na pozytywną. W obu przypadkach oczekiwanie na wyraźny sygnał byłoby bezsensowne. Kurs akcji danej spółki albo zdążyłby już znacznie spaść, albo wzrósłby na tyle, że sprzedaż tych akcji, lub inwestycja w nie nie byłaby już opłacalna.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres zmian kusu akcji spółki (po lewej) i wykres jej siły relatywnej (po prawej).