LEKCJA 1

Rysowanie wykresu.

Analiza techniczna punktowo-symboliczna to prosta metoda przedstawiania zmian cen, pozwalająca na zidentyfikowanie formacji i trendów. Wykresy są łatwe do narysowania i nie posiadają skali czasu. Przy budowie wykresów wykorzystywane są jedynie ruchy kursów papierów wartosciowych -  wielkość obrotów nie jest brana pod uwagę. Wykresy rejestrują tylko walkę podaży z popytem. W metodzie tej wykorzystywane są dwie litery alfabetu: X i O. X przedstawia popyt, O przedstawia podaż. Wykres tworzy się wyłącznie za pomocą pionowych kolumn X lub O. Jeśli cena rośnie – rysujemy  X, jeśli cena maleje – dodajemy kolejny znak  O. Kluczem do tej metody jest zasada przechodzenia z jednej kolumny do drugiej. Można stosować jedno lub trzykratkowe odwrócenie zwane również paczką. Ruchy w górę i w dół, z jednej kolumny do drugiej, powodują tworzenie się wykresu. W zależności od wielkości paczki i liczby paczek tworzących odwrócenie, wykres punktowo-symboliczny może przedstawiać zarówno przebieg notowań z jednej sesji, jak i z kilku miesięcy. Rysowanie wykresu zaczynamy od postawienia kropki w  kratce odpowiadającej obecnej cenie danego papieru wartościowego. Wzrost (lub spadek) ceny o stosowną wartość odnotujemy przez narysowanie znaku X (lub O) w tej samej kolumnie.   

 

 

 

Konstruowanie wykresu.

Do konstruowania wykresów używamy codziennych wyników notowań z najwyższym i najniższym kursem w ciągu dnia z sesji giełdowej. Wykresy punktowo-symboliczne wykorzystują jedynie ruchy kursów papierów wartościowych – wielkość obrotów nie jest brana pod uwagę. Jak już wspomniano, do budowy wykresu wykorzystywane są litery X i O.  Przy zmianie kolumn stosowane będzie trzykratkowe odwrócenie, zarówno przy ruchach z kolumny krzyżyków do kolumny kółek, jak i z kolumny kółek do kolumny krzyżyków. Mówi się tutaj o trzykratkowym, a nie o trzypunktowym odwróceniu, ponieważ wielkość kratki zmienia się o 2% ceny akcji.  Kiedy konstruując wykres napotyka się na trzykratkowe lub większe odwrócenie, tzn., kiedy zmiana przekracza 6% wartości ceny akcji, nanosi się je o jedną kolumnę w prawo i jedną kratkę w dół lub w górę, w zależności od kierunku odwrócenia. Jak wspomniano wcześniej, wykresy punktowo-symboliczne nie posiadają skali czasu, a jedynym śladem jego upływu jest zastępowanie znaków X i O numerem miesiąca w momencie, gdy odnotowywana jest pierwsza zmiana na wykresie w danym-nowym miesiącu, ale ma to charakter wyłącznie informacyjny. Kolejnym miesiącom odpowiadają cyfry od 1 do 9 oraz litery A, B i C.

Dla lepszego zobrazowania zasady konstruowania wykresu punktowo-symbolicznego podane zostaną teraz kolejne kroki podejmowane przy rysowaniu wykresu zmian kursu spółki Ampli SA. Załóżmy, że rysowanie wykresu rozpoczęto 17 sierpnia 2007 roku. Znajdujemy się w kratce o wartości 7,60. Śledzimy co stanie się w kolejnych dniach – sprawdzamy maksymalne i minimalne wartości kursu akcji w trakcie minionej sesji. Jeśli cena akcji wzrośnie lub spadnie) przynajmniej o 2% – postawione zostany zostanie X w nowej kolumnie (lub odpowiednio  O jeśli kurs zmaleje). Ku zadowoleniu inwestorów kurs rośnie i już 20 sierpnia osiąga poziom 8,73 zł, co pozwala narysować siedem znaków X. 21 sierpnia kurs akcji spadł o 6%, zmieniono więc kolumnę z X na kolumnę O. Dokonano więc kolejnego zapisu na wykresie poprzez ruch o jedną kolumnę w prawo i postawienie znaku O o jedną kratkę niżej w stosunku do kolumny poprzedniej, tj. w kratce odpowiadającej cenie 8,56 zł, a ponieważ cena obniżyła się do poziomu 8,23 zł, dorysowano w sumie trzy znaki O. Kolejne dni przyniosły wzrost kurs akcji Ampli SA powyżej 6%, dokonano więc odwrócenia do kolumny krzyżyków i dorysowano kolejne znaki X aż do 27 sierpnia, kiedy cena osiągnęła poziom 11,75 zł. Kolejnego odwrócenia do kolumny O dokonano 28 sierpnia, później 30 sierpnia wykres wrócił do kolumny X, a 31 odnotowano przejście do kolumny kółek. Warto zwrócić uwagę, że pierwszy znak w czwartej kolumnie X zastąpiono cyfrą 9, ponieważ był to pierwszy zapis, jakiego dokonano w miesiącu wrześniu. 

 

 

 

 

  

 Źródło: Thomas J. Dorsey "Wykresy punktowo-symboliczne"; Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998r.